Aplikim i lehtë në të gjithë rrjetin e agjencive Unionnet & Western Union, pa llogari bankare.

Mund të aplikoni vetëm me një dokument të vlefshëm identifikimi dhe një faturë utilitare (energji, ujë…)