PËRFITONI BONUS* GJATË BLERJES

CASH BACK UPAY CARD

PA LLOGARI BANKARE

APLIKONI NË UNION NET – WESTERN UNION

UPAY Card është kartelë EDHE PËR TY , për të gjithë ata që preferojnë të blejnë me kartelë në vend të blerjeve para te gatshme . Përfitoni Bonus* gjate blerjes!

  Si mund të aplikoj?

Apliko

Aplikim i lehtë në rrjetin e gjerë të Agjencive Unionnet Western Union,vetëm me letërnjoftim

Pajisu me UPAY

Ju mund të merrni UPAY kartelën në agjencinë që ju keni aplikuar.
Ju pranoni SMS në telefonin tuaj në momentin që kartela është e gatshme.

Rimbush dhe aktivizo

Për të aktivizuar dhe përdorur kartelën ju duhet të kryeni rimbushjen apo deponimin e mjeteve në UPAY card në një nga agjensionet Unionnet – Western Union.

Blej kudo dhe kurdo

Kartela UPay me parapagim mund të përdoret për blerje në çdo POS si dhe për blerjet ONLINE brenda dhe jashtë Kosovës.
Blerje të sigurta me 3D Secure MasterCard SmartCode. Për çdo përdorim të kartelës ju do të keni informacionin me sms në kohë reale.

Vlerë për paratë tuaja

Përmes blerjeve me UPAY card ju do të përfitoni bonus (cash back).
Sa më shumë paguani me UPAY card aq më shumë mundësi keni për të përfituar nga blerjet tua.

LEHTËSI NË APLIKIM – PA LLOGARI BANKARE – RIMBUSHËSE – CASHBACK

CASHBACK-BONUS

UPAY COMMUNITY

SECURITY
2FA, SMS, 3D Secure MC
SmartCode, Chargeback, PIN

PËRFITONI
NGA BLERJET
ME UPAY CARD!

CASHBACK: Program stimulues ndër të vetmit që përdorët në Kosovë që përmes partnereve tonë, ju mundëson që sa herë të përdoret UPAY kartela për pagesa, të përfitoni bonus në vlere monetare të caktuar.

UPay Card, më shumë vlerë për paratë tuaja!

Në bashkepunim me partneret ofrohen bonuse ne kartele gjate blerjeve me UPAY

  SIGURIA

Për cdo transaksion të bërë me UPAY kartelën, ju do të pranoni SMS në telefonin tuaj duke konfirmuar shumën e shpenzuar dhe bilancin e mbetur.

Kontrollë i plote mbi shpenzimet :

SMS në telefon dhe WEB aplikacioni në kohë reale

https://upay.ufp-ks.com

Blerje të sigurta me 3D Secure MasterCard SmartCode

Siguri përmes autentifikimit të dyfishtë përmes fjalëkalimit të dytë të pranuar në SMS si fjalëkalim i njëhershëm

Two Factor Authentication (2FA) –Siguri përmes autentifikimit të dyfishtë përmes fjalëkalimit të dytë të pranuar në SMS si fjalëkalim i njëhershëm

ChargeBack: Siguri gjatë procesit të kërkim-kthimit të mjeteve përmes programit të Mastercard® Prepaid

UPAY Card PIN : Ju mund të ndryshoni PIN-in e UPAY Card  në çdo ATM egzistues në Kosovë.

Në rast të humbjes të UPAY Card , ju mund ta bllokoni atë duke telefonuar në numrin e telefonit: 038 222 444 ose duke u paraqitur në cilëndo pikë të Unionnet – Western Union .