Më shumë mundësi,
më shumë lehtësi financiare

Unioni Financiar Prishtinë tani është edhe më afër klientëve në përmbushjen e nevojave financiare të tyre me produktin më të ri UPAY KREDI.

Ky produkt synon të lehtësojë qasjen e klientëve në burime financiare me afate të përshtatshme kthimi duke ofruar financim të pagesave, mbulim të faturave, apo kredi për blerje me UPay Card.

*Shënim: Shumat e këstit në këtë kalkulator janë të përafërta. Për detaje na kontaktoni në format e listuara më lartë